Skip to content
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Drukuj

Od 2001 r. w Polsce rozpoczęła się realizacja "programu wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych -  upośledzonych umysłowo oraz z zaburzeniami psychicznymi". Agencja Mecklenburg Open Door - Charlotte (USA) przeprowadziła we Wrocławiu szkolenie dla przyszłych trenerów pracy wspomaganej. Wybrani trenerzy zostali zatrudnieni przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych do bezpośredniej realizacji niniejszego programu.
Zadaniem trenera pracy wspomaganej jest:

 • zebranie informacji dotyczących oceny możliwości, predyspozycji, umiejętności i zainteresowań osoby zatrudnianej,
 • szkolenie na stanowiskach pracy oraz nadzór i bezpośrednia pomoc w prawidłowym wykonywaniu obowiązków,
 • szkolenie załogi przedsiębiorstwa dotyczące współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • stały kontakt z pracodawcą,
 • działania interwencyjne (problemy z wykonywaniem obowiązków służbowych, wypadki przy pracy itp.),
 • utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem prowadzącym oraz z rodziną osoby zatrudnionej,
 • czuwanie nad bezpiecznym dojazdem do pracy i z powrotem.
W państwach Unii Europejskiej istnieje brak jednorodnych uregulowań prawnych dotyczących zatrudnienia i ochrony osób niepełnosprawnych. Od pewnego czasu zauważa się iż, większość państw odchodzi od roli państwa opiekuńczego (warsztaty czy zakłady pracy chronionej) na rzecz gwarancji praw osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Instrumenty skierowane wyłącznie do osób niepełnosprawnych są częściej oceniane jako sprzyjające segregacji. Zatrudnienie chronione (o charakterze socjalnym) jest  zastępowane zatrudnieniem dotowanym i wspomaganym. Działania te zmierzają do wygenerowania przekonania, że zatrudnienie chronione powinno być etapem przejściowym do zatrudniania na otwartym rynku pracy. To powoduje wzmacnianie procesu decentralizacji polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz coraz większą rolę samorządów regionalnych i lokalnych.
Ważna staje się wzrastająca rola poradnictwa, szkolenia zawodowego i asysty osobistej oraz dobrowolnej odpowiedzialności pracodawców za zatrudnianie osób niepełnosprawnych. //www.wroclaw.oip.pl//


Program wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
ZAŁOŻENIA I CEL PROGRAMU

            Osoby niepełnosprawne stanowią grupę ludzi dla których podjęcie pracy zawodowej nie jest tylko polepszeniem sytuacji finansowej, lecz przede wszystkim podnosi poczucie ich własnej wartości. Zatrudnienie staje się terapią i sprzyja polepszeniu stanu zdrowia. Próbą wyjścia naprzeciw tym ważnym problemom jest program wspomaganego zatrudniania osób niepełnosprawnych. Realizacja programu przewiduje:

 • wyszkolenie trenerów pracy,
 • nabór osób niepełnosprawnych przygotowanych do podjęcia pracy,
 • nawiązanie kontaktów z przyszłymi pracodawcami,
 • zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz indywidualna opieka trenera pracy nad zatrudnionym.
OPIS PROGRAMU

            Osoby niepełnosprawne stanowią grupę bezrobotnych, która ze względu na istnienie różnorakich barier społecznych, ma bardzo duże trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Celem programu jest wypracowanie metod umożliwiających tej grupie zdobycie i utrzymanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
  Opisywany program oparty jest na doświadczeniach wynikających z wieloletniego funkcjonowania systemu tzw. "Agencji Wspomaganego Zatrudniania" w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz krajach Europy Zachodniej i Skandynawii. Przeszkoleni trenerzy mają za zadanie poznanie predyspozycji i zainteresowań osoby niepełnosprawnej oraz określenie dla nich optymalnego rodzaju pracy.
Równolegle trenerzy poszukują przyszłych miejsc pracy. Istotną sprawą jest fakt, iż trener od początku towarzyszy osobom niepełnosprawnym na stanowisku pracy. Trener jest zobowiązany nauczenia swojego klienta niezbędnych czynności, kontrolowania jakości wykonywanej pracy, czuwania nad bezpiecznym dojazdem do miejsca pracy.
Doświadczenia amerykańskie dowodzą, że pracująca i odpowiednio pilotowana osoba, często usamodzielnia się, pozbywa się dotychczasowych kompleksów i znacznie poprawia się jej stan zdrowia.  

PRAWO
- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- ustawa o spółdzielniach socjalnych

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- ustawa o zatrudnieniu socjalnym

- karta praw osób niepełnosprawnych

 Polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest jasno określona. Rozróżnia się:

 - zatrudnienie na otwartym rynku pracy,

 - zatrudnienie wspomagane i chronione,

 - pracę wspomaganą, chronioną i rehabilitacyjną.

 

Pojęcie zatrudnienia wiąże się ściśle z umową o pracę, wynagrodzeniem, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Praca nie oznacza kontraktu, może, (ale nie musi) wiązać się z wynagrodzeniem i nie jest regulowana kodeksem pracy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wielu programów poradnictwa zawodowego, szkolenia, nauki zawodu, przekwalifikowania. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą starać się o uzyskanie refundację części kosztów wynagrodzenia, dotacje na przystosowanie miejsc pracy, szkolenie oraz ulgi podatkowe. (http://www.wroclaw.oip.pl/index.htm//)

 

GDZIE PRACUJĄ NIEPEŁNOSPRAWNI

ZPChr 39 proc.
praca na własny rachunek 30 proc.
otwarty rynek pracy 15 proc.
pozostali 16 proc.

Zatrudnienie wspomagane zapewnia właściwą rehabilitację zawodową oraz społeczną. Osoby niepełnosprawne pracują bowiem na otwartym rynku pracy wraz z pełnosprawnymi i otrzymują pomoc przy czynnościach, których wykonywanie uniemożliwia im ich niesprawność. Zdanie to potwierdzają opinie przedstawicieli organizacji zrzeszających takie osoby. Wielokrotnie proponowali o­ni wprowadzenie tej formy zatrudnienia w trakcie rozpoczętej w styczniu 2006 roku debaty nad stworzeniem kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Jej wyniki zostaną uwzględnione w przepisach nowej ustawy o rehabilitacji, która ma obowiązywać od 2008 roku.

Samorządy już zatrudniają
Samorządy lokalne już wcielają w życie deklaracje rządu. Programy szkoleń i zatrudnienia asystentów funkcjonują m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni i Szczecinie. Program "Asystent osoby niepełnosprawnej" uruchomił ostatnio także stołeczny Ratusz. - Zadaniem projektu jest wsparcie takich osób w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Warunkiem korzystania z pomocy przeszkolonej osoby jest posiadanie grupy inwalidzkiej (I, II), orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Mniej chronionej pracy
Praca niepełnosprawnych z asystentem umożliwi wzrost ich zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Obecnie pracuje na nim zaledwie co czterdziesty niepełnosprawny. Wzrost taki oznaczałby także spadek liczby zatrudnionych w zakładach pracy chronionej, które nie zapewniają tak skutecznej integracji społecznej jak praca na otwartym rynku. W krajach zachodnioeuropejskich w ZPChr zatrudnionych jest tylko 3 - 5 proc. niepełnosprawnych pracowników, w Polsce blisko 40 proc.

 


Zobacz również:
Bądź pierwszym, komentującym ten artykuł

Only registered users can write comments.
Proszę się zalogować.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Logowanie

Witaj Gość.


Nie pamiętam hasła
Nie masz konta? Załóż sobie

Wyszukiwarka