Skip to content
Orzekanie o niepełnosprawności dzieci do lat 16 Drukuj

Zasiłki pielęgnacyjne dla osób, które nie ukończyły 16 lat, przyznawane są wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności. Stanowią o tym znowelizowane przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za­wodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Z wyjaśnień uzyskanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wszystkie zaświadczenia lekarskie stanowiące podstawę do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla osób do lat 16, wydane do 31 grudnia 2001 r., zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały wydane.

Zasada ta ma również zastosowanie do zaświadczeń wydanych przed 1 stycznia 2002 r. w przypadku, gdy na ich podstawie zasi­łek pielęgnacyjny przysługiwałby od 1 stycznia 2002r.

Jeżeli natomiast zaświadczenie lekarskie wydane zostało w 2001 r. (np. w grudniu) z ustalonym okresem ważności na 2002 r. (np. do maja), wówczas prawo do zasiłku za miesiąc, po którym zaświadczenie straciło ważność (tj. w czerwcu), ustalane jest na pod­stawie orzeczenia o niepełnosprawności.

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności należy:

- wypełnić wniosek o ustalenie niepełnosprawności dziecka w powiatowym zespole do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawno­ści,

- dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację medyczną dziecka.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje za miesiąc, w którym złożono wniosek do zespołu orzekającego. Zespoły orzekające o niepełno­sprawności, że nie mogą odsyłać wniosków złożonych po 1 stycznia 2002 r. i są zobowiązane do orzekania również o niepełnosprawności dzieci.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie orzeczenia składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) mieści się on przy ul. Strzegomskiej 6. Wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego. O jego terminie jest powiadamiany najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. W szczególnych sytuacjach posiedzenie może odbyć się bez osobistego udziału wnioskodawcy (np. ze względu na jego zły stan zdrowia, pobyt w szpitalu), jeśli przedłożona dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia. Wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Co należy dołączyć do wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności?

Do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ustalenie stopnia niepełnosprawności. Zaświadczenie lekarskie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności, zakresie i terminie uzupełnienia dokumentacji o wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych. Jednocześnie wprowadzono też definicję niepełnosprawności w wieku do lat 16: Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Według jakich kryteriów dokonuje się oceny niepełnosprawności u dzieci w wieku do lat 16?

Oceny niepełnosprawności u osoby w wieku do lat 16 dokonuje się na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. nr 17, poz. 162). Są to następujące kryteria:

- przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy,

- niezdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak samoobsługa, samodzielne poruszanie się,

- komunikowanie z otoczeniem, powodująca konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku,

- znaczne zburzenia funkcjonowania organizmu, wymagające systematycznych oraz częstych zbiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.

Do stanów chorobowych, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku, należą:

- wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się,

- wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne, znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego,

- upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,

- psychozy i zespoły psychotyczne,

- zespół autystyczny,

- padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,

- nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od zakończenia leczenia,

- wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku, powodujące znaczne ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,

- głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu, nie poprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub im-plantu ślimakowego.

Orzeczenie

Orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiera m. in:

- ustalony przez zespół stopień niepełnosprawności lub ustaloną niepełnosprawność - w przypadku osób przed 16 rokiem życia

- wskazania dotyczące w szczególności: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia (w tym specjalistycznego), zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, uczestnictwa w terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia rehabilitacji i edukacji, spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym.

- określenie okresu na jaki zostało wydane;

- pouczenie o przysługującym odwołaniu od orzeczenia.

Odwołanie

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy albo przedstawiciel instytucji pomocy społecznej może wnieść, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.Powiatowy zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia. Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. Tryb postępowania przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności przed powiatowym zespołem stosuje się odpowiednio do postępowania przed wojewódzkim zespołem. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Postępowanie w sprawach odwoławczych wolne jest od opłat i kosztów sądowych.

Uzasadnienie orzeczenia o odmowie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności powinno zawierać w szczególności wskazanie faktów, które skład orzekający uznał za istotne w sprawie, dokumentów, na których się oparł, zaliczając do stopnia niepełnosprawności, lub przyczyn, z powodu których odmówił zaliczenia do stopnia niepełnosprawności. W przypadku wydania orzeczenia uwzględniającego w całości żądanie osoby zainteresowanej, skład orzekający może odstąpić od uzasadnienia.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności doręcza się na piśmie osobie zainteresowanej oraz przedstawicielowi ustawowemu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia na posiedzeniu składu orzekającego.

Instytucje orzekające

Do orzekania o niepełnosprawności powołane są:

- Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (działa jako pierwsza instancja). Zespół powołuje starosta po uzyskaniu zgodą wojewody w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

- Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (działa jako druga instancja - odwoławcza). Zespół powołuje wojewoda.

Orzeczenia równoważne

Ustawa uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 5) oraz orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów wydanych przed dniem 1 stycznia 1998 r. jeżeli nie utraciły ważności (art. 62).

Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:

- całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust.2 i niezdolność do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej powyżej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- częściowej niezdolności do pracy wydane w okresie od 1 stycznia do 17 sierpnia 1998 r. traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Natomiast orzeczenie takie wydane w okresie od 1 września 1997 r. do 31 grudnia 1997 r. oraz po dniu 17 sierpnia 1998 r. - na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

- I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wyjątek stanowi orzeczenie III grupy inwalidztwa wydane przez organy orzecznicze Ministerstwa Obrony Narodowej i organy orzecznicze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Traktowane jest ono jako orzeczenie o braku niepełnosprawności, ponieważ dotyczy osób zdolnych do pracy poza służbą. Zakwalifikowanie do lekkiego stopnia niepełnosprawności może mieć miejsce tylko wtedy, gdy orzeczenie o III grupie inwalidztwa z tytułu niezdolności do służby mundurowej zawiera równocześnie orzeczenie III grupy inwalidztwa na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.


Zobacz również:
Bądź pierwszym, komentującym ten artykuł

Only registered users can write comments.
Proszę się zalogować.

 
« poprzedni artykuł

Świadczenia

Gazeta Prawna - świadczenie pielęgnacyjne wyższe ale tylko dla rodziców
Dzieci niepełnosprawne z ulgą prorodzinną bez względu na wiek
Oczekiwanie na orzeczenie o niepełnosprawności nie pozbawia zasiłku
Zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Formularze podatkowe za rok 2009 – PITY 2009, PIT 2009
Prawo do obniżenia czasu pracy dla Rodzica
Urlop Ojcowski
Rodzicom będzie łatwiej ubiegać się o zasiłki
Dofinansowania w nowym roku szkolnym
Urlop wychowawczy a niepełnosprawność dziecka
Kiedy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny a kiedy świadczenie pielęgnacyjne
Zmiana okresu zasiłkowego świadczeń rodzinnych
Program Pegaz
Komputer dla Homera
Rozporządzenie o orzekaniu niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Więcej o uldze rehabilitacyjnej
Zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych
PIT 2008 - Jak w rozliczeniu za 2008 rok skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej
PIT 2008 - Czy przysługuje ulga na zakup leków
PIT 2008, wyjaśnienia do PIT/O
PIT 2008 – rozliczanie darowizn
Firmy mogą oszczędzać na zatrudnieniu rodziców
Jakie uprawnienia przysługują ojcu wychowującemu dziecko
Kto przez dłuższy okres będzie korzystał z zasiłków macierzyńskich i chorobowych
Opiekun odliczy ulgę na małoletnie dziecko
Formularze podatkowe za rok 2008 – PITY 2008, PIT 2008
PIT 2008: Dzieci dają większą ulgę
PIT 2008: Ulga odsetkowa, darowizny i ulgi na internet
PIT 2008: Zagraniczne dochody, polski podatek-czyli PIT dla tych, którzy wracają
Zmiany w zasiłkach w 2009
Dofinansowanie kosztów nauki
Likwidacja barier funkcjonalnych
Ulga w opłacie za wstęp do muzeów państwowych
Swiadczenie (renta) z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
PIT 2009 - rozliczanie wydatków tytułem użytkowania samochodu
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Uprawnienia w podróży
Ulgi podatkowe
Kto i jak długo może korzystać z zasiłku opiekuńczego
Kto i na jakich zasadach ma prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego
Infolinia PFRON
Terenowe Oddziały PFRON
Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w ramach PFRON.
Dofinansowania MOPS
Zasiłek pielęgnacyjny
Orzekanie o niepełnosprawności dzieci do lat 16

Logowanie

Witaj Gość.


Nie pamiętam hasła
Nie masz konta? Załóż sobie

Wyszukiwarka