Nasz facebook

ul. Syrokomli 30/2, 51-141 Wrocław

+48 606 725 460

przycisk menuMenu

RODO


W związku z wejściem w życie w dn. 25.05.2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO)  informujemy o przetwarzaniu danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa. Zależy nam na tym, aby każdy mógł się zapoznać z informacją w jaki sposób Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz osób z zespołem Downa “Razem” przetwarza i chroni gromadzone dane. Naszym celem jest zagwarantowanie, że dane te są pobierane za zgodą członków Stowarzyszenia oraz powody dla których są gromadzone, w jaki sposób wykorzystywane i komu udostępniane. Ponadto wyjaśnienie praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych danych oraz sposobu ich ochrony.

 

KTO ZBIERA DANE:

Administratorem Danych Osobowych członków Stowarzyszenia jest Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz osób z zespołem Downa “Razem”, ul. Syrokomli 30/2, 51-141 Wrocław. Ponadto można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem maja@stowarzyszenie-razem.org, który odpowiada m.in. za przetwarzanie danych osobowych.

 

JAKIE DANE SĄ GROMADZONE ORAZ W JAKIM CELU SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE DANE:

Dane gromadzone przez Stowarzyszenie to:

 • imię i nazwisko członka stowarzyszenia (rodzica lub opiekuna dziecka z zespołem Downa),
 • adres e-mail członka stowarzyszenia,
 • imię i nazwisko dziecka członka stowarzyszenia,
 • wiek i płeć dziecka członka stowarzyszenia,
 • numer telefonu członka stowarzyszenia,
 • dokumentacja fotograficzna z organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń.

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu :

 • utrzymywania bieżącego kontaktu z członkami stowarzyszenie,
 • informowania mailowo bądź telefonicznie o wszelkich planowanych wydarzeniach związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz zapisywanie chętnych członków stowarzyszenia i ich rodzin na te wydarzenia,
 • udzielania wsparcia psychologicznego, prawnego, informacyjnego członkom stowarzyszenia,
 • poprawnego realizowania celów do jakich stowarzyszenie zostało powołane
 • w celu prowadzenia kampanii informacyjnej o przeprowadzonych wydarzeniach poprzez np. publikację zdjęć uczestników wydarzeń.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na ich zbiór i przetwarzanie, która to jest wyrażana w momencie kontaktu i prośby o pomoc oraz w momencie dołączenia w poczet członków stowarzyszenia.

 

KOMU PRZEKAZYWANE SĄ DANE OSOBOWE:

Dane są przekazywane odbiorcom trzecim  tylko na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej:

 • podmiotom pośredniczącym w organizacji wydarzeń związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 • podmiotom obsługującym naszą stronę internetową.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA ODNOŚNIE GROMADZONYCH DANYCH:

Dane osobowe przechowywane są przez Administratora bezterminowo.

Każdy członek stowarzyszenia ma prawo w każdym momencie do :

 • wglądu do danych osobowych,
 • informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • sprostowania danych,
 • zaktualizowania danych osobowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych
 • przekazania danych osobowych innemu administratorowi.

 

INFORMACJA O NARUSZENIU BEZPIECZEŃSTWA:

W przypadku zauważenia naruszenia bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych, w ciągu 72 godzin od zdarzenia, zostanie o tym fakcie powiadomiony organ nadzorujący.

 

SKARGA:

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w momencie, gdy uważa, iż przetwarzane dane naruszają przepisy prawa.

 

KONTAKT I INFORMACJE:

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz osób z zespołem Downa “Razem”

Syrokomli 30/2, 51-141 Wrocław

telefon: +48 606 725 460

maja@stowarzyszenie-razem.org

WSPIERAJĄ NAS